dans ,

Masumlar Apartman? 19. Bölüm 2. Fragman?MasumlarApartman? her sal? 20.00’de #TRT1’de! —— Her evin bir s?rr?, her kalbin bir yaras? vard?r. Bazen de kap?y? a?k çalar… Masum hayatlar?n gerçek …

source

Qu'en pensez-vous?

25 Commentaires

Laisser un commentaire
 1. Evet bu filmdeki gibi çok hayatlar var ! Ve gerçek! Onlar? anlatmas?, fark?ndal?k olu?turmas? çok ho? ve güzel! ! Böyle hayat ya?amayanlara, s?k?c? ya da komik gelebilir ancak ya?arken hiç öyle olmuyor,

 2. Dizi çok çok güzel ama süresi çok uzun, süre bu kadar uzun olunca haliyle ço?u sahne dizi müzikleriyle uzat?larak geçiyo ve 4 saat boyunca o sesler insan?n beynini yoruyo.
  Müzikler ve a??r? uzun süre de ?u an tüm dizilerde genel sorun maalesef bunlar?n d???nda dizi gerçekten çok güzel

 3. gülbenin ya?ad?klar?n? anlatmas? bitirdi beni ne konu?mayd? hiç bir çocuk sevgisiz büyümemeli ysnl?z b?rak?lmamal? kendi sevgisini kalbine gömü? ah can?m gülben ahh

 4. Amerikan Halk Sa?l??? Birli?i'nin 147. Y?ll?k Toplant?s? ve Sergisi (APHA), 2 – 6 Kas?m 2019 tarihlerinde Philadelphia'daki Pennsylvania Konferans Merkezi'nde gerçekle?ti.

  Dünyan?n en etkili halk sa?l??? uzmanlar?ndan 12.000'inin toplanmas? s?ras?nda, birçok ki?i Çin komünist rejiminin organ nakli için vicdan mahkumlar?ndan ve dini taraftarlar?n büyük çapl? yarg?s?z bir ?ekilde öldürülmesini ö?rendi.

  ÇKP'nin devlet taraf?ndan onaylanan canl? organ toplamas?na, 2019 APHA Y?ll?k Toplant?s? s?ras?nda dikkat çekildi

  1872 y?l?nda kurulan APHA, dünyan?n en eski ve en akademik aç?dan farkl?, halk sa?l?k örgütüdür. 2019 toplant?s?na ve fuar?na dünyan?n dört bir yan?nda ki hükümetlerden, üniversitelerden, ara?t?rma enstitülerinden, organizasyonlardan, hastanelerden ve sa?l?k hizmeti sa?lay?c?lar?ndan temsilciler kat?ld?. Ayr?ca Çin'den ve yurt d???nda okuyan çok say?da kat?l?mc? da vard?.

  New York merkezli Çin Organ Al?m? Ara?t?rma Merkezi (COHRC), sözlü ve poster sunumlar?yla üçüncü kez toplant?ya kat?ld?. COHRC, kat?l?mc?lar? alarma geçiren 21. yüzy?l?n en çirkin insan haklar? felaketlerinden birini ortaya koydu.

  Baz? ülkelerde karaborsa organ kaçakç?l???n?n aksine, Çin Komünist Partisinin (ÇKP) talep üzerine vicdan mahkumlar?ndan devlet-destekli bir ?ekilde zorla canl? organ nakli taraf?ndan yapt?r?lmakta ve bu, askeri ve yerel kurumlar taraf?ndan i?letilmektedir.

  COHRC, ÇKP'nin Temmuz 2018'de ?spanya'daki 27. Uluslararas? Nakil Toplulu?u Kongresi (TTS), Haziran 2019'daki Amerikan Organ Nakli Kongresi (ATC) ve Eylül 2019’daki Danimarka Avrupa Organ Nakil Derne?i 19. Kongresi'nde zorla canl? organ toplanmas?n? aç??a ç?kard?. Ekim ay?n?n sonunda, COHRC Amerikan Biyoetik ve ?nsanl?k Derne?i'nin (ASBH) y?ll?k toplant?s?na davet edildi. COHRC, en son ara?t?rma sonuçlar?n?, Çin'in zorla organ toplamas?n?n do?as?, ölçe?i, organ kayna??, itici faktörleri ve etkisi üzerine özel sunumlarla payla?t?.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Rédiger par Pablo Servigne

La Double Causalité Par Philippe Guillemant – Design & Animation / Gabriel Uribe

Le soi se?pare? est une habitude